Now showing items 1-20 of 30

  • Брати Горбачевські 

   Гонський, Я. І. (Укрмедкнига, 2009)
   У цій книзі наведено узагальнені повідомлення про життєвий і творчий шлях Івана та Антона Горбачевських, почерпнуті зі спогадів окремих авторів, газетних публікацій та листувань між братами і їх родичами. Кожен із братів ...
  • Вірусні гепатити і рак печінки 

   Андрейчин, Михайло Антонович; Дрижак, Володимир Іванович; Рябоконь, Олена Вячеславівна; Копча, Василь Степанович (Укрмедкнига, 2010)
   У монографії висвітлено епідеміологічні та клініко-патогенетичні особливості гепатитів В, С і D в контексті їх хронізації та трансформації в цироз печінки. Наведено сучасне уявлення про гепатоканцерогенез при хронічних ...
  • Остеосинтез шийки стегна (проблеми і перспективи технології та реабілі тації) 

   Березовський, О. І. (Укрмедкнига, 2011)
   Незважаючи на значний прогрес технологій ендопротезування кульшового суглоба, операція остеосинтезу залишається найбільш масовою та успішною основою реабілітації хворих після внутрішньосуглобових переломів шийки стегнової ...
  • Медицина Тернопільщини у фалеристиці 

   Файфура, Василь Васильович (Укрмедкнига, 2011)
   Описано 68 фалеронімів (орден, 22 медалі й 45 значків), виготовлених на замовлення медичних закладів, окремих осіб та колективів Тернопільщини і приурочених до медичних з'їздів, конференцій, ювілейних та пам'ятних дат.
  • Талотоксикози 

   Сердюк, Андрій Михайлович; Зербіно, Дмитро Деонисович; Білоус, Володимир Іванович; Білоус, Володимир Володимирович (Укрмедкнига, 2012)
   Видання містить найважливіші відомості про фізико-хімічні властивості і токсикологію талію, етіологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування і профілактику отруєнь талієм (талотоксикозів). Книга корисна лікарям всіх ...
  • Токсикологія аерозолів 

   Кундієв, Ю. І.; Корда, М. М.; Кашуба, М. О.; Демецька, О. В. (Укрмедкнига, 2015)
   Аерозолі, зокрема пил – явища загальновідомі, донедавна вважали, що вони всесторонньо та детально вивчені. Однак внаслідок зростання інтересу науки до наносвіту та отримання новітніх даних про його властивості, а також у ...
  • Інформаційна система морфологічного, часового, частотного та кореляційного аналізу артеріальних осцилограм у фізичній реабілітації 

   Вакуленко, Д. В. (Укрмедкнига, 2015)
   У монографії описано розроблені та обгрунтовані методи морфологічного, часового, спектрального, кореляційного аналізу артеріальних осцилограм, зареєстрованих за допомогою електронного вимірювача тиску. Запропоновано значення ...
  • Лептоспіроз 

   Васильєва, Н. А.; Андрейчин, М. А. (Укрмедкнига, 2016)
   На підставі багаторічних досліджень авторів і аналізу даних літератури розглянуто епідеміологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування та профілактику лептоспірозу. Наведено нову інформацію про зміни домінуючих сероварів ...
  • ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

   Ястремська, С. О. (Тернопіль ТДМУ "Укрмедкнига", 2017)
   У монографії визначено особливості та прогресивні напрями інноватизації професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи шляхом використання різних моделей і платформ дистанційного навчання. Науково обґрунтовано ...
  • Випускники Тернопільського медуніверситету – очільники хірургічної служби області 

   Корда, М. М.; Дзюбановський, І. Я. (Укрмедкнига, 2017)
   Монографія, яку Ви тримаєте в руках, – це спроба прослідкувати шлях хірургії Тернопілля крізь призму минулого до сьогодення. Ми можемо констатувати, що наш університет виплекав гідну плеяду лікарів-хірургів, дав дорогу в ...
  • Судинні аномалії у дітей 

   Бензар, І. М.; Левицький, А. Ф.; Бліхар, В. Є. (Укрмедкнига, 2017)
   Монографія присвячена питанням класифікації, клініки, діагностики, лікування судинних аномалій у дітей. Висвітлені особливості перебігу доброякісних судинних пухлин і судинних мальформацій у дітей різного віку, можливості ...
  • Суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації на Тернопільщині (вересень 1939 – червень 1941 рр.) 

   Кравчук, Леонід (Укрмедкнига, 2017)
   У монографії на основі широкого кола неопублікованих і не задіяних раніше джерел, фахових видань висвітлено соціально-економічні та суспільно-політичні трансформації на території Тернопільщини в період вересня 1939–червеня1941 ...
  • Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх лікарів в університетах США 

   Горпініч, Т. І. (Укрмедкнига, 2018)
   У монографії здійснено аналіз становлення й розвитку медичної освіти в США; схарактеризовано зміст, форми, методи організації підготовки медиків у США; проаналізовано основні тенденції та модернізаційні процеси в підготовці ...
  • ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ НЕРВІВ ГОРТАНІ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ НА ЩИТОПОДІБНІЙ І ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗАХ 

   Шідловський, В. О.; Шідловський, О. В.; Дивак, М. П. (Укрмедкнига, 2019)
   У монографії детально описано розроблену авторами і впроваджену в клінічну практику принципово нову технологію і методику інтраопераційної ідентифікації поворотних і верхніх нервів гортані серед тканин операційної рани, ...
  • Засновник Тернопільської школи патофізіологів. До 110-річчя з дня народження Еммануїла Наумовича Бергера 

   Файфура, В. В.; Бондаренко, Ю. І.; Денефіль, О. В. (Укрмедкнига, 2020)
   У монографії подані дані про життєвий і творчий шлях видатного вченого-патофізіолога, засновника кафедри патологічної фізіології Тернопільського медичного інституту, талановитого педагога, громадського діяча, професора Еммануїла ...
  • Патогенез хронічного пародонтиту та фармакотерапія флавоноїдами 

   Демкович, А. Є.; Бондаренко, Ю. І.; Корда, М. М. (Укрмедкнига, 2020)
   У монографії подані сучасні уявлення про механізми структурно-дегенеративних та запально-дистрофічних порушень у пародонтальному комплексі та системні прояви експериментального бактеріально-імунного пародонтиту. На підставі ...
  • ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗ 

   Андрейчин, М. А.; Корда, М. М.; Шкільна, М. І.; Івахів, О. Л.; Андрейчин, С. М.; Бількевич, Н. А.; Вишневська, Н. Ю.; Глушок, В. С.; Гук, М. Т.; Гуменна, Р. О.; Іщук, І. С.; Запорожан, С. Й.; Кавецька, Н. А.; Кашуба, М. О.; Кліщ, І. М.; Копча, В. С.; Марчишин, С. М.; Марчук, О. М.; Мельник, Л. П.; Никитюк, С. О.; Паничев, В. О.; Петрук, А. М.; Подобівський, С. С.; Рогальський, І. О.; Романюк, Л. Б.; Сверстюк, А. С.; Семенина, Р. О.; Сміян, С. І.; Федонюк, Л. Я.; Шкробот, С. І.; Штойкало, К. Б.; Юськевич, В.В. (Тернопіль ТНМУ "Укрмедкнига", 2021)
   У монографії узагальнено досягнення світової науки і результати власних досліджень авторів. Основну увагу приділено епідеміології, клінічним проявам, діагностиці та терапії Лайм-бореліозу. Наведено нові дані про засоби ...
  • Книга про отрути та отруєння 

   Трахтенберг, Ісаак (Тернопіль ТНМУ "Укрмедкнига", 2021)
   У монографії наведено історію токсикології — науки про отрути й отруєння. Узагальнено результати наукових досліджень токсикологів, гігієністів та екологів щодо пріоритетних проблем хімічної безпеки. Причини антропогенної ...
  • ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПАРОДОНТИТУ, АСОЦІЙОВАНОГО З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 

   Корда, М. М.; Криницька, І. Я.; Щерба, В. В. (Укрмедкнига, 2021)
   У монографії подано сучасні уявлення про закономірності розвитку й перебігу ліпополісахарид-індукованого пародонтиту на тлі тиреоїдної дисфункції, цукрового діабету, хронічного атрофічного гастриту та хронічного гепатиту ...
  • ГІГІЄНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

   Лотоцька, О. В.; Прокопов, В. О. (Укрмедкнига, 2021)
   У монографії проаналізовано та узагальнено напрацювання численних фахівців і власні дослідження у сфері питного водопостачання та якості питної води в Західному регіоні України. Охарактеризовано стан та якість водних ...