Show simple item record

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

dc.creatorZalipska, I. Ya.
dc.date2020-06-03
dc.date.accessioned2020-07-03T09:14:50Z
dc.date.available2020-07-03T09:14:50Z
dc.identifierhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/11168
dc.identifier10.11603/me.2414-5998.2020.2.11168
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/15362
dc.descriptionThe article considers the features and benefits of using distance learning in the educational process. The content of the concept of “distance learning” and the views of scientists on its interpretation are presented. It reveals the teaching experience of the discipline “Ukrainian language (by professional direction)” by means of distance learning at the Ukrainian Language Department of I. Horbachevsky Ternopil National Medical University. The materials for checking the level of medical specialties students’ knowledge in the aforementioned discipline are offered for the following themes: “Language standard. Orthoepic norms, norms of emphasis”, “Lexical aspect of medical professional language. Phraseological units in professional language”, “Terminology in professional communication. Lexical-semantic relations in scientific terminology. Features of Ukrainian medical terminology”, “Dictionaries in professional communication. Types of dictionaries, their function and role in enhancing language culture”, “Morphological aspect of Medical Professional Language”, “Syntactic aspect of Medical Professional Language”, “Features of Ukrainian language etiquette. Communicative qualities of language culture. Doctor’s Language Etiquette”, “Public speech and its genres”. It emphasizes the usage of detailed instructions for practical tasks and for submitting samples to each task. The research demonstrates that the teacher must take into account the goal, the age of the students, the professional orientation of the tasks. It underscores that the given tasks have a practical orientation and cannot comprehensively assess the student’s knowledge level in the study of a specific topic, but they aim to diversify distance learning, make it interesting. Undoubtedly, the usage of computer-based distance learning provides a learning process, so it needs to be refined and developed. This type of training encourages the specialist to look for new forms and methods of teaching the discipline, and the student to work independently, to work with different sources of information. It should be noted that the development of distance learning in the Ukrainian education system is perspective.en-US
dc.descriptionУ статті висвітлено особливості та переваги використання дистанційного навчання в освітньому процесі. Репрезентовано зміст поняття «дистанційне навчання», представлено погляди науковців на його тлумачення. Розкрито досвід викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» засобами дистанційного навчання на кафедрі української мови Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Запропоновано матеріали для перевірки рівня знань студентів медичних спеціальностей із вищезазначеної дисципліни до таких тем: «Мовна норма. Орфоепічні норми, норми наголосу», «Лексичний аспект медичної професійної мови. Фразеологізовані одиниці у фаховій мові», «Термінологія у професійному спілкуванні. Лексико-семантичні відношення в науковій термінології. Особливості української медичної термінології», «Словники в професійному спілкуванні. Типи словників, їх функція та роль у підвищенні мовної культури», «Морфологічний аспект медичної професійної мови», «Синтаксичний аспект медичної професійної мови», «Особливості українського мовного етикету. Комунікативні якості культури мови. Мовний етикет лікаря», «Публічний виступ та його жанри». Наголошено на використанні детальної інструкції для виконання практичних завдань та поданні зразків до кожного завдання. Встановлено, що під час розроблення завдань для студента викладач повинен обов’язково враховувати поставлену мету, вік студентів, фахову спрямованість завдань. Зазначено, що наведені завдання мають практичне спрямування і не можуть комплексно оцінювати рівень знань студента із вивчення конкретної теми, проте вони мають на меті урізноманітнити дистанційне навчання, зробити його цікавим. Безперечно, використання дистанційного навчання за допомогою комп’ютерних технологій забезпечує процес навчання, тому його потрібно вдосконалювати і розвивати. Такий вид навчання спонукає фахівця до пошуку нових форм та методів викладання дисципліни, а студента до самостійної роботи, до роботи з різними джерелами інформації. Вважаємо розвиток дистанційного навчання у системі української освіти перспективним.uk-UA
dc.formatapplication/pdf
dc.languageeng
dc.publisherTernopil State Medical Universityuk-UA
dc.relationhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/11168/10635
dc.sourceMedical Education; No. 2 (2020); 161-166en-US
dc.sourceМедична освіта; № 2 (2020); 161-166uk-UA
dc.source2414-5998
dc.source1681-2751
dc.source10.11603/me.2414-5998.2020.2
dc.subjectdistance learningen-US
dc.subjectUkrainian language (by professional direction)en-US
dc.subjecthigher medical educational establishmenten-US
dc.subjectpractical lessonen-US
dc.subjectprofessional languageen-US
dc.subjectдистанційне навчанняuk-UA
dc.subjectукраїнська мова (за професійним спрямуванням)uk-UA
dc.subjectвищий медичний заклад освітиuk-UA
dc.subjectпрактичне завданняuk-UA
dc.subjectфахова моваuk-UA
dc.titleDISTANCE LEARNING OF “UKRAINIAN LANGUAGE (BY PROFESSIONAL DIRECTION)” OF STUDENTS OF MEDICAL SPECIALTIESen-US
dc.titleДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙuk-UA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record