Show simple item record

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-САМОКОНТРОЛЮЮЧИХ ПРОГРАМ У СИМУЛЯЦІЙНО-ТРЕНІНГОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ НЕВІДКЛАДНОЇ ТА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

dc.creatorShved, M. I.
dc.creatorHeryak, S. N.
dc.creatorLypovetska, S. Y.
dc.creatorLevytska, L. V.
dc.creatorLiakhovych, R. M.
dc.creatorLiakhovych, R. M.
dc.creatorMartynyuk, L. P.
dc.creatorKitsak, Ya. M.
dc.date2018-06-12
dc.date.accessioned2019-09-07T08:26:18Z
dc.date.available2019-09-07T08:26:18Z
dc.identifierhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/8899
dc.identifier10.11603/me.2414-5998.2018.1.8899
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/11777
dc.descriptionThe aim of the work – to analyze the efficiency of students’ work at the university simulation center in acquiring their practical skills in emergency medicine and the prospects for introducing new, modern virtual training programs for students and internists.The main body. An important link in the educational process is the creation of a modern educational and methodological base: appropriate methodical documentation has been prepared such as manual and textbook on emergency and urgent care was published in the form of a printed article, explaining the foundations of organization and provision of emergency medical care by the ambulance brigades in their daily activities with the use of modern clinical protocols. In 2017 and 2018 the staff of the department arranged and issued two manuals “Urgent and Emergency Medical Care in Questions and Answers” in Ukrainian and English. Classes pass through the system of a single day of study, which allows during the seminar session to conduct a written assessment of the entrance level of knowledge and practically work the student on mastering by given scenario for solving situational tasks involving dummies, tools and other available medical equipment identical to the ambulance carriage.A peculiar qualitative transitional stage in the students’ learning process at the Department of Urgent and Emergency Medical Care was the conduct of practical and seminar sessions at the university simulation and training center. Student simulation is a type of training session where a teacher forms the practical skills of applying the acquired theoretical knowledge by individually executing tasks, determining the general tactics, diagnosing and treating simulated patients in a simulated emergency situation. The level of theoretical and practical training of students (and teachers) was greatly improved due to the introduction of simulative virtual European self-control programs (Body Interact) for the first time in Ukraine in the educational process.Especially important moment of practical classes is the possibility of attracting students to departures as part of the emergency medical teams ambulance and organizing and conducting annual regional competitions of ambulance teams, in which teachers act as judges, and students of the circle are pawnbrokers. At the end of the competition, the department staff conducts analysis of the brigade performances at each competition in the form of a scientific and practical conference.Conclusions. The educational process at the Department of Urgent and Emergency Medical Care on the basis of the single school day system enables the introduction of training elements of simulation and training of practical skills. Students’ departures on the challenges of the brigade of emergency (emergency) medical care substantially motivate the professional orientation and increase the level of mastering the discipline. The high methodological level of the educational process at the department, the presence of a university training center for simulation training in adapted European virtual training programs allows you to provide a high final level of mastering their theoretical knowledge and practical skills.en-US
dc.descriptionМета роботи – аналіз ефективності роботи студентів в університетському симуляційному центрі щодо засвоєння ними практичних навичок із невідкладної медицини і перспективи впровадження нових сучасних віртуальних навчально-контролюючих програм для студентів та інтерністів.Основна частина. Важливою ланкою в навчальному процесі є створення сучасної навчально-методичної бази: підготовлена відповідна методична документація і видано типографським способом посібник та підручник з екстреної та невідкладної допомоги, у яких висвітлено основи організації і надання екстреної медичної допомоги бригадами Е(Ш)МД при їх повсякденній діяльності із застосуванням сучасних клінічних протоколів. У 2017 та 2018 роках співробітники кафедри підготували і видали два посібники “Екстрена та невідкладна медична допомога в запитаннях і відповідях” українською та англійською мовами. Заняття проходять за системою єдиного навчального дня, що дозволяє протягом семінарського заняття провести письмову оцінку вхідного рівня знань та практично попрацювати студенту над освоєнням заданого сценарію шляхом розв’язання ситуа­ційних задач із залученням манекенів, муляжів, інструментарію та іншого наявного медичного обладнання, ідентичного, що й в кареті швидкої допомоги.         Своєрідним якісним перехідним етапом у навчальному процесі студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги стало проведення практичних та семінарських занять в університетському симуляційно-тренінговому центрі. Симуляційна підготовка студентів – це вид навчальних занять, де викладач формує вміння й навички практичного застосування набутих теоретичних знань шляхом індивідуального виконання студентом завдань, визначення загальної тактики, діагностики та лікування симульованих пацієнтів у змодельованій ситуації невідкладного стану. Рівень теоретичної та практичної підготовки студентів (і викладачів) вдалося суттєво покращити завдяки впровадженню в навчальний процес вперше в Україні симуляційних віртуальних європейських навчально-самоконтроюючих програм (Body Interact).Особливо важливим моментом практичних занять є можливість залучення студентів до виїздів у складі бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (Е(Ш)МД) та організація і проведення щорічних обласних змагань бригад Е(Ш)МД, на яких викладачі виступають в якості суддів, а студенти-гуртківці – позурантів. По завершенні змагань співробітники кафедри проводять аналіз виступів бригад на кожному конкурсі у вигляді науково-практичної конференції.Висновки. Навчальний процес на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги за системою єдиного навчального дня дає змогу впровадити в навчання елементи симуляційно-тренінгового засвоєння практичних навичок. Виїзди студентів на виклики в складі бригад швидкої (екстреної) медичної допомоги суттєво мотивують професійну орієнтацію та підвищують рівень засвоєння дисципліни. Високий методичний рівень забезпечення навчального процесу на кафедрі, наявність університетського навчально-тренінгового центру симуляційного навчання за адаптованими європейськими віртуальними навчально-контролюючими програмами дозволяє забезпечити високий кінцевий рівень засвоєння ними теоретичних знань та практичних навичок.uk-UA
dc.formatapplication/pdf
dc.languageukr
dc.publisherTernopil State Medical Universityuk-UA
dc.relationhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/8899/pdf
dc.rightsАвторське право (c) 2018 Медична освітаuk-UA
dc.sourceMedical Education; No 1 (2018)en-US
dc.sourceМедична освіта; № 1 (2018)uk-UA
dc.source2414-5998
dc.source1681-2751
dc.source10.11603/me.2414-5998.2018.1
dc.subjecteducational processen-US
dc.subjectsimulation-training educationen-US
dc.subjectvirtual training and self-controlling programs.en-US
dc.subjectнавчальний процесuk-UA
dc.subjectсимуляційно-тренінгове навчанняuk-UA
dc.subjectвіртуальні навчально-контролюючі програми.uk-UA
dc.titleEXPERIENCE OF THE USE OF VIRTUAL TRAINING AND SELF-CONTROLLING PROGRAMS IN SIMULATION AND TRAINING EDUCATION OF STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF URGENT AND EMERGENCY MEDICAL CAREen-US
dc.titleДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-САМОКОНТРОЛЮЮЧИХ ПРОГРАМ У СИМУЛЯЦІЙНО-ТРЕНІНГОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ НЕВІДКЛАДНОЇ ТА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИuk-UA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record