Show simple item record

ДОСВІД ОСВОЄННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 3

dc.creatorBoiko, T. V.
dc.date2018-01-18
dc.date.accessioned2019-09-01T18:25:32Z
dc.date.available2019-09-01T18:25:32Z
dc.identifierhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/7829
dc.identifier10.11603/me.2414-5998.2017.4.7829
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/11666
dc.descriptionThe aim of the work – to explore the experience of the organization of student’s individual work at the Department of Internal Medicine No. 3.The main body. Working out in the conditions of the departments of the therapeutic profile is an effective and promising method for the transfer of educational information in a way of practical action. Practical classes and extra-curricular work of students, which are as close to actual conditions as possible, increase their motivation and interest in self-executing practical skills. Individual work of students – is an independent mastering of the student part of the curriculum, carried out in the partnership of the participant teacher in its planning and evaluation of the achievement of a specific result. During the organization of the individual student’s work department’s staff of the Department of Internal Medicine No. 3 consider student’s individual skills, help to open up his creativity, the best qualities as the future doctor. Student’s individual work control is carried by oral examination and written tests during the practical lesson, intermediate and current control. Teacher evaluates not only the level of assimilation or the learned material, but student’s skill to use obtained knowledge. Clarity and validity of the answer, the level of the oral language proficiency and written layout of the material, presents of the creativity, the level of understanding of new medical technologies must be considered. Types of individual student’s work, which are used during the learning process at the Department of Internal Medicine No. 3 by 5 course students, are: individual student’s work on classroom lessons, extracurricular individual work, individual work under teacher’s control (individual lesson with the teacher).Conclusion. Organization of the individual student’s work helps to reach a full assimilation of the material and forming skills and knowledge, which will help on training of the high-qualified European level doctors.en-US
dc.descriptionМета роботи – вивчити досвід освоєння практичних навичок та особливості організації індивідуальної роботи студентів (ІРС) на кафедрі внутрішньої медицини № 3.Основна частина. Відпрацювання в умовах відділень терапевтичного профілю є дієвим та перспективним методом передачі навчальної інформації шляхом практичних дій. Максимально наближені до реальних умов практичні заняття та позааудиторна робота студентів підвищують їх мотивацію та зацікавленість до самостійного виконання практичних навичок.ІРС − це самостійне освоєння студентом частини навчальної програми, що здійснюється за партнерської участі викладача в її плануванні і оцінці досягнення конкретного результату. При організації ІРС співробітники кафедри внутрішньої медицини № 3 враховують індивідуальні здібності студента, допомагають розкрити його творчий потенціал, кращі якості як майбутнього лікаря-фахівця. Контроль ІРС проводиться шляхом усного опитування та виконання письмових контрольних завдань  під час практичних занять, проміжного та поточного контролю. При контролі засвоєння матеріалу при ІРС викладач  оцінює не тільки рівень освоєння студентом навчального матеріалу, а і його вміння використовувати отримані знання при постановці діагнозу. Необхідно враховувати  чіткість викладу й обґрунтованість відповіді, рівень володіння матеріалом, наявність творчого підходу при ІРС, ступінь уявлення студента про нові медичні технології, знання показань та протипоказань до призначення лікування. Види ІРС, що використовуються при викладанні предмета внутрішньої медицини на кафедрі внутрішньої медицини № 3 ТДМУ студентам п’ятого курсу, – це ІРС на аудиторних заняттях, позааудиторна ІРС, самостійна робота під контролем викладача (індивідуальні заняття з викладачем). Висновок. Організація ІРС сприяє повноціннішому засвоєнню матеріалу та формуванню знань і умінь, що допомагає у підготовці кваліфікованих лікарів європейського рівня.uk-UA
dc.formatapplication/pdf
dc.languageukr
dc.publisherTernopil State Medical Universityuk-UA
dc.relationhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/7829/pdf
dc.rightsАвторське право (c) 2018 Медична освітаuk-UA
dc.sourceMedical Education; No 4 (2017)en-US
dc.sourceМедична освіта; № 4 (2017)uk-UA
dc.source2414-5998
dc.source1681-2751
dc.source10.11603/me.2414-5998.2017.4
dc.subjectstudent’s individual worken-US
dc.subjecteducationen-US
dc.subjectknowledgeen-US
dc.subjectpractical habits.en-US
dc.subjectіндивідуальна робота студентівuk-UA
dc.subjectнавчанняuk-UA
dc.subjectзнанняuk-UA
dc.subjectпрактичні навички.uk-UA
dc.titleACQUISITION EXPERIENCE OF PRACTICAL HABITS AND PECULIARITIES OF INDIVIDUAL 5 COURSE STUDENTS’ WORK OF THE MEDICAL FACULTY AT THE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT NO. 3en-US
dc.titleДОСВІД ОСВОЄННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 3uk-UA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record