Show simple item record

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРВИННОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ НА НАЯВНІСТЬ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ

dc.creatorKhobzey, M. K.
dc.creatorVerhun, A. R.
dc.date2016-11-22
dc.date.accessioned2019-08-31T12:50:05Z
dc.date.available2019-08-31T12:50:05Z
dc.identifierhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/6924
dc.identifier10.11603/me.2414-5998.2016.3.6924
dc.identifier.urihttps://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/11571
dc.descriptionDuring 2015–2016 in Danylo Halytskyі LvivNational Medical University there was implemented a number of measures against academic plagiarism. At the faculties, theoretical and clinical departments persons accountable for verification of the advanced studies with the use of the electronical academic plagiarism examination and detection software systems become (from a number the workers of university: regular teachers, associate professors, professors) firmly were established. Teachers, postgraduate students, aspirants can not be appointed such persons. The recommended software is securing-defined, determined, renovates and updated a research scientific department. Valuable current verification is entered by the workers of scientific department of publications and dissertation works for the purpose the exposure of academic plagiarism by the programs «Etxt Antiplagiat», «AntiPlagiarism.NET», «AdvegoPlagiatus 1.3.1.7». 429 scientific works for period from 01.09.2015 – 01.09.2016: 208 articles in professional scientific publications were examined; 99 theses of lectures; 66 dissertation works and abstracts of thesis; 14 scientific reports; 22 methodical recommendations and methodical pointing; 11 textbooks and train aid, 9 monographs. The system of prevention and exposure of academic plagiarism spreads to scientific and educational works of scientifically-pedagogical, scientific and other workers of university, graduate students and postgraduate students; persons fastened on an university with the aim of receipt of scientific degree of Ph.D. (candidate of sciences) and postgraduate students. An exposure in the dissertation (to the scientific lecture) of academic plagiarism given to defence is founding for a refuse in awarding of corresponding scientific degree.en-US
dc.descriptionЗа 2015–2016 рр. у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького впроваджено ряд заходів з протидії академічному плагіату. На факультетах, теоретичних та клінічних кафедрах затверджуються (з числа працівників уні­верситету: штатних викладачів, доцентів, професорів) особи, від­повідальні за перевірку наукових робіт з застосуванням елек­тронних систем програмного забезпечення антиплагіатної екс­пертизи; не можуть призначатися викладачі-сумісники, аспіранти, здобувачі. Рекомендоване програмне за­безпечення визначається та обновлюється науковим відділом. Запроваджено повноцінну поточну перевірку працівниками наукового відділу публікацій та ди­сертаційних робіт на предмет виявлення академічного плагіату програмами “Etxt Антиплагиат”, “AntiPlagiarism.NET” та “AdvegoPlagiatus 1.3.1.7”. За період з 01.09.2015 до 01.09.2016 р. проведено перевірку 429 наукових праць: 208 статей у фахові наукові журнали; 99 тез доповідей; 66 дисертаційних робіт та авторефератів; 14 наукових звітів; 22 методичних рекомендацій та методичних вказівок; 11 підручників та навчальних посібників, 9 монографій. Система запобігання та виявлення академічного плагіату розповсюджується на наукові та навчальні праці науково-педа­гогічних, наукових та інших працівників університету, докто­рантів, аспірантів; осіб, прикріплених до університету з метою здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) поза аспірантурою, та студентів. Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня.uk-UA
dc.formatapplication/pdf
dc.languageukr
dc.publisherTernopil State Medical Universityuk-UA
dc.relationhttps://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/6924/pdf
dc.rightsАвторське право (c) 2016 Медична освітаuk-UA
dc.sourceMedical Education; No 3 (2016)en-US
dc.sourceМедична освіта; № 3 (2016)uk-UA
dc.source2414-5998
dc.source1681-2751
dc.source10.11603/me.2414-5998.2016.3
dc.titleSOME ASPECTS OF PRIMARY EXAMINATION OF SCIENTIFIC WORKS IN THE PRESENCE OF ACADEMIC PLAGIARISMen-US
dc.titleДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРВИННОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ НА НАЯВНІСТЬ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУuk-UA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record