Now showing items 1-1 of 1

    • PEDIATRIC EDUCATION OF UKRAINE IN THE 21ST CENTURY: CURRENT CHALLENGES AND PROBLEMS OF THE FUTURE 

      Volosovets, O. P.; Kryvopustov, S. P.; Sichkoriz, O. E.; Abaturov, O. E.; Banadyga, N. V.; Beketovа, G. V.; Besh, L. V.; Bolbot, Y. K.; Boyarskaya, L. M.; Boyarchuk, O. R.; Dudnik, V. M.; Kiselevа, M. M.; Kryuchko, T. O.; Kuzmenko, A. Ya.; Loginova, I. O.; Lezhenko, G. O.; Mozyrskaya, O. V.; Ovcharenko, L. S.; Pavlyshin, H. A.; Pokhilko, V. I.; Njankovsky, S. L.; Smiyan, O. I.; Khomenko, V. E.